ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

25 HAZİRAN 2022 , CUMARTESİ

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB


JFMOBİS ÜYELİK İŞLEMLERİ


Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir, aidat borçlarını ödeyebilirsiniz.

Adana  Antalya  Eskişehir  İstanbul  İzmir  Kocaeli  Samsun Trabzon 

 

      Tescilli Şirketler

»Tescilli Şirket Listesi

»Asgari Birim Fiyat Listesi

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel Basında Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Oda Güncesi

»Genç JFMO

»Yitirdiklerimiz

 

      LPG Sorumlu Müdür

»Sık Sorulan Sorular

»Belge Örneği

»Sözleşme Örneği

»Yönetmelik

»TMMOB Kararı

»Talep Formu

»Taahütname Örneği

 

      Jeofizik Tanıtım Videosu

      Yayınlar

 » JEOFİZİK BÜLTENİ

JEOFİZİK BÜLTENİ
SAYI: 2018 / OCAK 78

Tüm Sayılar »

 
 » KİTAPLAR

 
PROF. DR. RAHMİ PINAR KENTLEŞME VEYAPI İNCELEMELERİ ÇALIŞTAYI KİTABI

Tüm Kitaplar »

 
 » JEOFİZİK DERGİSİ

JEOFİZİK DERGİSİ
SAYI: 2016 / ARALIK 1

Tüm Sayılar »

 
 » BALKAN JEOFİZİK

BALKAN JEOFİZİK
SAYI: 2006-2010 9-13

Tüm Sayılar »

 
 

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ ODAMIZ GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 28.12.2011  Güncellenme Zamanı: 06.01.2012 15:46:24  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik ve İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Norm Kadro standartları cetvelinde,  (V) ve (III) sayılı "Teknik Personel Kadro Ünvanları" listesindeki Teknik Personelin tasnifi yapılarak ünvanın ve kaç adet olacağının net sayı olarak belirtilmesi Belediye Meclisi ve İl Özel İdaresi‘nin ünvan ve sayıyı seçme iradesine bırakılmadan İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmelidir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikte; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standart Cetvelleri içerisinde belirlenen  "Teknik Personel"in Yönetmeliğin ekindeki (V) sayılı listeden seçileceği belirtilmiştir. (V) sayılı Teknik Personel Kadro Ünvanları listesinde  toplam kadro sayısı verilmiş olup hangi mühendislik dalından kaç mühendis olacağı bilinmemektedir.

03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunu Norm Kadro ve Personel İstihdamı Madde:49‘a göre kadrolara alınacak "Teknik Personel" seçimi Belediye Meclisinin yetkisine verilmektedir. Teknik Personel içinde ihtiyaç duyulacak mühendis dallarının Unvan ve sayısının Belediye Meclisi tarafından  seçimi haksız ve keyfi uygulamanın önünü açmaktadır.  Norm Kadro Standartları Cetvelinde; (V) sayılı listedeki   "Teknik Personel" kısmı, meslek ünvanlarına göre (mühendislik dalları) net sayı olarak belirtilmeli ve buna göre Norm Kadro istihdamı sağlanmalıdır.

Yine; İl Özel İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar, Özel İdareler Tasnif Cetvelleri Madde: 7-(1) de (III) sayılı Teknik Personel Kadro Ünvanları Listesinde, toplam kadro sayısı verilmekte hangi mühendislik dalından kaç mühendis alınacağı  belirtilmemektedir.

Norm Kadro belirlenirken (V) ve (III) sayılı "Teknik Personel Kadro Ünvanları" listesindeki mühendisin ünvanı, nitelik, hangi meslek grubundan olduğu ve sayı olarak açıklanmamıştır. Bu durum meslekler arasında ayrımcılık yapılmasına ve bu yolla ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına hizmet etmeyen, keyfi uygulamanın önünü açan bir düzenleme olmaktadır. Örneğin  İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri‘nin norm kadro standartları belirlenirken bu kıstasların dikkate alındığı ve hangi meslek grubundan kaç kişi olduğu ilgili mühendisliklerin türleri belirtilmek suretiyle açıklandığı bunun da hem kamu kaynaklarının etkin kullanımına hizmet eden hem de meslekler arasında adaleti sağlayacak olması sebebiyle ek bir düzenleme yapılarak teknik kadroda ünvan ve mesleklerin belirtilmesi uygun olacaktır.

HALEN 38 İLİMİZDE "YERİNCELEME ÇALIŞMALARINDA" JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR ÖNEMSENMEMEKTEDİR.
Bilindiği üzere, ülkemiz topraklarının % 96‘sı farklı oranlarda deprem tehlikesi ve riski altındadır. Deprem kuşağında yer alan tüm ülkelerde Jeofizik Etütler yapılmaksızın hiçbir  mühendislik yapısı projelendirilmemektedir. Depremde yıkılan yapıların %20‘si yerden gelen sorunlar, %60‘ı yapı gereçlerinin doğru seçilmemesi, %20‘si ise uygulama sorunlarından kaynaklanmaktadır. Yerden gelen sorunlar deprem öncesi yer seçiminde, alan ayrımlanmasında "Yerinceleme çalışmaları" ile çözülebilmektedir. Ne var ki, genelge ya da yönetmelik eksiklikleri nedeniyle, halen 38 ilimizde "Yerinceleme çalışmalarında" jeofizik araştırmalar önemsenmemektedir.

Ülkemizde mevcut veya yeni yerleşim alanlarında afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı planlamanın etkin hale getirilmesi için jeolojik, Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt raporları hazırlanmaktadır.

Plana Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt raporları, 10337 sayılı Genelge  çerçevesinde tanımlanan mühendislik hizmetleri Jeofizik Mühendisliği hizmet alanlarını içermektedir. Afet risklerinin azaltılması için gerekli olan; temel kayanın derinliği, zemin tabakalarının dinamik parametreleri, mekanik ve fiziksel özellikleri, sıvılaşma, olası bir deprem anında zemine gelecek dinamik yüklere karşı zeminin davranışı  ve temel yapı etkileşimi,  zemin hakim titreşim periyodu ve zemin büyütmesi  parametreleri ancak jeofizik mühendisleri tarafından yapılan jeofizik çalışmalarla  saptanabilmektedir.

Bununla beraber 4708 sayılı Yapı Denetimi  Kanunu 01/01/2011  tarihinden itibaren bütün illerde uygulanmasına başlanmıştır.  Bir yapının inşasına yönelik ilgili meslek guruplarının yapacağı iş ve işlemler de belirlenmiştir.

19.08.2008 tarih ve 26792 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğin  "Yapı Ruhsat İşleri" başlıklı 57. maddesinde statik projeye esas teşkil edecek zemin etüt raporunun;

  1. Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yeraltı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklarının  hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fiziki özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNCE yapılmaktadır.

4708 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ve 19 Ağustos 2008 tarih 26972 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" gereğince parsel bazında yapılan statik projeye esas zemin etüt raporları Jeofizik Mühendislerince yapılan çalışmaları ve analizleri kapsamaktadır.  Bundan dolayı Belediyelerde ve İl Özel İdarelerde bu raporların inceleme, denetim ve onay işlemlerini yapacak teknik personelin Jeofizik Mühendisi olması zorunludur. 

Deprem zararlarının azaltılması, insanlarımızın daha güvenli yapılarda ve çevrede yaşamasının sağlanması kapsamında, statik projeye esas zemin etüt (jeoteknik) raporlarının belediyelerdeki  ve İl Özel İdarelerdeki inceleme, denetleme ve onay işlemleri için önemli bir bilim dalı olan Jeofizik Mühendisliği norm kadro sayısının belediye nüfusuna ve yapılaşma oranına bağlı olarak her Belediyede ve İl Özel İdarelerinde  jeofizik mühendisi  olması gerekmektedir.

Bu nedenle Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İl Özel İdareleri Norm Kadrolarının; (V) ve (III) sayılı" Teknik Personel Kadro Ünvanları" listesindeki "Teknik Personel"  ünvanlarının ve sayılarının kaç adet olacağının net sayı olarak belirtilerek Belediye Meclisi ve İl Özel İdaresinin ünvan ve sayıyı seçme iradesine bırakılmadan, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenmesi,  meslekler arasında adaleti sağlayan bir düzenleme olacaktır.

Yukarıda açıkladığımız gerekçeler çerçevesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İl Özel İdareleri Norm Kadrolarının, Norm Kadro standartları cetvelinde,  (V) ve (III) sayılı "Teknik Personel Kadro Ünvanları" listesindeki mühendisin ünvanın, hangi mühendislik dalından kaç adet mühendisin olacağının net sayı olarak belirtilmelidir.

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
XIII. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

Dosyalar

NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ ODAMIZ GÖRÜŞÜ (77 KB) (28.12.2011 13:11:32)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 3214

Tüm Oda Görüşleri »

 

COPYRIGHT © 2022 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.