ANA SAYFAAna Sayfa  BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri
   ABOUT USAbout Us    FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

20 EYLÜL 2021 , PAZARTESİ

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama

TMMOB

Adana  Antalya  Eskişehir  İstanbul  İzmir  Kocaeli  Samsun Trabzon 

 

      Tescilli Şirketler

»Tescilli Şirket Listesi

»Asgari Birim Fiyat Listesi


   ŞUBE GİRİŞ SAYFASIŞube Giriş Sayfası

      Şube İçeriği

»Şube Tarihçesi

»Şube Yönetim Kurulu

»Temsilciler

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel Basında Odamız

»Yazılı Basında Odamız

 

      Şube Kapsamındaki İller

· ADANA
· HATAY
· MERSİN
· OSMANİYE

 

 

      Jeofizik Tanıtım Videosu

BASIN VE KAMUOYUNA - 12.09.2012

    Yayına Giriş Tarihi: 13.09.2012  Güncellenme Zamanı: 14.09.2012 09:21:48  Yayınlayan Birim: ADANA ŞUBE  
 

ÜLKEMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ YENİ DÖNEM BAŞLIYOR. EKİM AYINDA UYGULAMAYA KONULACAK OLAN "AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARDA DÖNÜŞÜM YASASI" NA GÖRE VATANDAŞLARIN/HAK SAHİPLERİNİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN MUTLAK BİLMESİ GEREKENLER.

ADIM ADIM KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bakanlık) kendisi veya Belediye ye danışarak (!) bir ilin veya ilçenin bir yerini riskli alan ilan edecektir.

• Bu riskli alan "kentsel dönüşüm alanı" olarak ilan edecektir. Yasaya göre riskli alan olmasa bile "dönüşüm alanı" ilan edebilir.

• Bu riskli alanda bulunan konut veya bina maliklerine belediyeden (veya bakanlıktan) bir yazı gelecektir. Bu yazıda binanızın "depreme" veya diğer afetlere göre riskli olup olmadığının Bakanlıktan lisanslı bir firmaya incelemesini yaptırmanız istenecektir. Yurttaş verilen süre içinde riskli yapıları masrafı kendinden olmak üzere tespit ettirecektir. Aksi takdirde Bakanlık, TOKİ veya belediyeler (!), bu tespitleri yapacaktır. Tespite itiraz yedi kişilik bir heyet tarafından karara bağlanacaktır. Bunlardan üçü Bakanlıkta görevli kişiler, dördü ise Bakanlığın seçtiği üniversite öğretim üyeleri olacaktır.

NOT: Zaten binanız 1998 Deprem Yönetmeliğinden önce yapılmış ise yeni yönetmeliğe göre depreme dayanım durumu tartışmalıdır. Belki güçlendirmeyle kurtarırsınız. Ancak tespiti yapan firmanın uzmanlığına ve anlayışına bağlı olarak bu tespit sonucu firmadan firmaya değişebilir. Kaldı ki eğer binanız "dönüşüm alanı" içerisindeyse sağlam da olsa müteahhit gelir yıkar. Binanız ‘riskli yapı, riskli alan, rezerv alanı‘ grubuna giriyorsa yıkılacak.

• Riskli olmadığı halde, "uygulama bütünlüğü" bakımından Bakanlıkça gerekli görülen yapılar da Kanun hükümlerine tabi olacaklardır.

• Binanızı ister kendiniz ister yetkili kurum tespit etmiş olsun eğer riskli yapı olarak değerlendirmişse çoğunluk aranmayacak ve yıkılacak. Dolayısıyla itiraz eden varsa bile başvuru yapabilirsiniz.

• Yapılan tespitler sonrası, idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açılabilir. Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

(NOT: Bu madde Anayasa‘nın mülkiyet hakları ve insan hakları açısından aykırı bir durum yaratıyor.)

• Anlaşma ile tahliye edilen yapılarda ki kiracı veya ayni hak sahibi olanlara da geçici kira ve konut yardımı yapılabilecek.

( NOT: Keyfiyet var. Hukuki dayanaklar nedir? Sözleşme içeriği ne olacak ve hak sahibini nasıl koruyacak?)

Riskli tespiti yapılan yapıların elektrik, su, doğalgazı kesilecek, satışı ve kiralanması yasaklanacaktır.

• Riskli yapılar yapılan tebligattan sonra en az 60 gün içinde yıkılacaktır. Yapı sahibi binasını yıkmazsa, Bakanlık tarafından yıktırılacaktır. Yıkım masrafları yapı sahibine aittir. Masraflar Tapuya ipotek edilecektir.

• Yıkıma başlamadan önce bina malikleri veya arsa hissedarları arasında "anlaşma" istenecektir. Bu anlaşmanın neye göre olacağı şu anda bilinmemektedir. Bina sahipleri Yıkım aşamasında müteahhitler ile anlaşma yapabilecek ve şartları aralarında özel bir anlaşma ile sağlayabilecek.

NOT: Anlaşma metninin hukuki gücü ve malik lehine destekler neler, bilinmiyor?)

• Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare (belediye), riskli alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurma yetkisine sahip olacak.

NOT: Yasanın 24 cümlesinde TOKİ sözcüğü geçiyor.

TOKİ veya Belediye deniyor. Anlaşılan odur ki herşeyi TOKİ yapacak. Belediye "veya" ile ayrıldığından hep ikinci seçenek olarak kalacak. Hepimiz biliyoruz ki Belediyelerin personel durumu ve alt yapısı birçok şeyi yapmaya elverişli değil. Dolayısıyla "TOKİ veya İdare" seçeneklerinde iş hep TOKİ‘ye yani TOKİ Müteahhitlerine kalacak.

• Riskli alandaki "dönüşüm alanı" üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda yapılacak uygulama ve projelerde, paydaşların 2/3‘ünün anlaşması yeterli olacaktır. Diğer paydaşlar almazsa rayiç bedel Bakanlıkça ödenecektir. Çoğunluk 2/3 ye katılmayanların (1/3), bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usûlü ile satılır. Bu şekilde diğer paydaşların almaması durumunda, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına re‘sen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ‘ye veya Belediyeye devredilir.

• Paydaşlar 2/3 çoğunlukla anlaşma sağlayamazlarsa, acele kamulaştırma yoluna gidilecektir.

• Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların mâliklerine ve mâlik olmasalar bile bu yapılarda kiracı olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya konut sertifikası verilebilir. (Keyfiyet)Anlaşmayanlar bu yardımları alamazlar.

• Üzerindeki bina yıkıldıktan sonra arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerine sorulmadan, tapu müdürlüğünce re‘sen terkin edilecek ve önceki vasfı ile değerlendirilecek. Eğer kat mâlikleri ile yapılan anlaşma var ise şartları tapu kütüğünde belirtilerek kat mâlikleri adına payları oranında tescil edilecek. Bu taşınmazların sicilinde bulunan her türlü şerh hisseler üzerinde devam edecek. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare(belediye) tarafından re‘sen yapılır veya yaptırılır.• Konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilecek. Yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından, borçlandırma suretiyle de verilebilecek.(Keyfiyet).

• Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilecek. (Keyfiyet)

• Gecekondunun sahibi, gecekondusuna karşılık gelecek şekilde, borçlanma suretiyle veya konut verilinceye veya nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, konutunu yapıncaya kadar,"nakdi yardım yapılabilecek. (Keyfiyet)

• Taşınmaz değerlemeleri Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından yapılır.

• Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak.

Vatandaşa/Hak Sahiplerine Önerilerimiz

- ÖNCELİKLE MAHALLENDE KALMAYI İSTE

- YEŞİL ALAN VE TAHLİYE ALANI İSTE

- MÜLK HAKLARINA SAHİP ÇIK

- KAT MÜLKİYETİ VEYA KAT İRTİFAKI İSTE

- KOMŞUNU-HEMŞEHRİNİ KAYBETME

- BİREYSEL HAREKET ETME

- ORTAK ÇIKARLARDA KATILIMCI VE PAYLAŞIMCI OL

- SÖYLENTİLERE KULAK ASMA, KAYNAĞINI ÖĞREN

- İTİRAZ HAKKIN VAR, KULLAN

- BARINMA HAKKIN VAR VE KUTSALDIR

- ÖNERİLEN PROJEYİ GÖR VE ANLA

- PROJEDEKİ PAYINI VE YERİNİ ÖĞREN

- PROJENİNİN DEPREME DAYANIKLILIK BELGELERİNİ AL

- BİLMEDİĞİN, ANLAMADIĞIN YAZIYA İMZA ATMA

- HER BELGENİN FOTOKOPİSİNİ AL

Saygılarımızla,

 

Yönetim Kurulu a.

 

Melih BAKİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 732

Adana Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 

COPYRIGHT © 2021 TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 10/7 06650 KIZILAY / ANKARA
TELEFON: (+90) 312 418 82 69   FAKS: (+90) 312 418 83 64
e-POSTA:

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.