(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU

2021 YILI UYGULAMA ESASLARI

 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ VE 2021 YILI UYGULAMA ESASLARI

28.12.2020

 

 

SORUMLU MÜDÜR BELGELERİ MEVCUT DURUM, BELGE BAŞVURULARI, SÖZLEŞMELER VE YETKİLENDİRME KRİTERLERİ

 

1.      Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince Sorumlu Müdür olarak anılacak kişi en fazla bir (1) Dolum Tesisi veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç (3) Otogaz İstasyonu`nda görev yapabilecektir.

2.      Yapılacak başvurularda Yönetmeliğin 19. maddesi gereğince, Sorumlu Müdürlük Sözleşmelerinde, sözleşme süresinin en fazla beş (5) yıl süreyle yapılmış olması koşulu aranacaktır. LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının (Eğitim Sertifikası) kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir.

3.      Odalar tarafından Sorumlu Müdür Belgesi verilen sorumlu müdürlerin takibi TMMOB Belge Yönetim Sistemi (http://belgekontrol.tmmob.org.tr) aracılığıyla sağlanacaktır.

4.      LPG Piyasası Sorumlu Müdürlük Eğitimleri konusunda; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür, Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür olmak üzere dört (4)  ayrı eğitim düzenlenecektir. Başvurularda katılacak olanlardan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği`nin" 14. maddesindeki hususlar aranacaktır.

5.      Sorumlu Müdür Sertifikası ve Belgesinin Düzenlenmesi ve İptal edilmesi

a)      Odalar tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimleri sonucu, Sorumlu Müdür Sertifikası alınmasını müteakip,  sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.

b)      Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına bildirmek ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorundadır. Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilir.

6.      Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.

7.      Sorumlu Müdür Belgesi verilirken;

a)        İlk başvurularda gerekli evraklar;

                                                     i.              Başvuru formu  (EK-1)

                                                   ii.              LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası

                                                 iii.              Sözleşme (Sözleşmelerde noter onayı veya damga vergisi makbuzu şartı aranmayacaktır) (EK-2)

                                                 iv.              1 adet fotoğraf (Gerekli ise)

                                                   v.              TMMOB tarafından belirlenen belge ücreti

Sorumlu müdür sözleşmesinin, sorumlu müdür sertifikasının kalan süresinden daha önce herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, sorumlu müdür belge ücretinde geri ödeme yapılmayacaktır.

                                                 vi.              Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi. Oda üyesi olmayanlar için Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fotokopisi

                                               vii.              Dolum Tesisi/Otogaz istasyonuna ait "LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz Bayilik Lisansı" fotokopisi (yeni açılan firmalar hariç)

                                             viii.              Yeni açılan firmalar için "LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz Bayilik Lisansı" alındıktan sonra en geç bir ay içinde teslim edileceğine dair taahhütname (EK-18) ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

                                                 ix.              LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürünün, SGK primleri, serbest meslek makbuzu veya faturaların yatırılması/kesilmesi işlemi gereklidir ve lisans sahibi ile sorumlu müdür bu sürecin takibinden doğrudan sorumludur.

                                                   x.              2021 Yılı Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan konularda 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

b)        Belge yenilemelerinde gerekli evraklar;

·         Belge aslı

·         Yenileme dilekçesi

·         Eğitim sertifikası fotokopisi

·         Belge yenileme ücreti

c)        Belge iptalleri için gerekli evraklar;

·         Belge aslı

·         İptal dilekçesi

d)        Belge kaybolması durumunda iptaller için gerekli evraklar;

·         Kayıp dilekçesi

e)        Sözleşmede dikkat edilmesi gereken hususlar;

·         LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz Bayilik Lisansı bulunmayan firmanın merkez ve istasyon adresleri birbirine karıştırılmamalı, sorumlu müdürün görev yapacağı istasyon unvan ve adres bilgisi LPG İstasyonu için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı baz alınarak sözleşmeye net bir şekilde yazılmalıdır.

f)         Otogaz İstasyonları ile yapılacak sözleşmelerin TMMOB` nin 16.02.2013 tarih ve 168 nolu kararı "EPDK tarafından Resmi Gazete‘ de yayımlanan LPG Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında; Otogaz İstasyonu ve Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu müdürler için LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin uygunluğuna," gereğince EK-2`de verilen sözleşme örneğine uygun olarak yapılacak olup sözleşmelerde noter tasdiki veya Damga Vergisi makbuzu aranmayacaktır. Ancak ilgili husus LPG Sorumlu Müdür Sözleşmesi taraflarının takdirine bırakılmaktadır. Ayrıca örnek sözleşmede yer alan hususlar dışında taraflarca belirlenecek ilave koşul ve uygulamalar var ise sözleşmede ayrıca "Çeşitli Konular" başlığı altında belirtilecektir.

g)        Üyelerimizin istifa ve sözleşme fesihleri ise "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği" nin "Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi" başlıklı 19. Madde hükümlerine göre yapılmalı ve bu konuda üyeler mutlaka bilgilendirilmelidir.

h)        Yeni sözleşmelere uygun firma kayıtlarının da tutulabilmesi için "Lisans No" ifadesi konulmuş olup başvurularda mutlaka firma tarafından doldurulmuş olarak Yetkili Meslek Odasına sunulacaktır. Yeni sözleşmelerde (referans sözleşme örneği) Lisans No,  firma adı ve unvanının; başvuru esnasında evrak kaydı yapan personel tarafından EPDK`nın web sayfası aracılığıyla (LPG Piyasası Lisansları bölümünden) kontrol edildikten sonra onaylanmalıdır.

i)          Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi beş yıldan çok olamaz.

j)         LPG Otogaz istasyonu Sorumlu Müdürlük başvurularında, Otogaz istasyonunun bulunduğu ilin, sorumlu müdürün ikamet ettiği il sınırları ya da bağlı bulunduğu Şube kapsamı içerisinde olması veya komşu bir ilde olması gibi bir şart aranmayacaktır. Ancak LPG Dolum Tesislerinde sorumlu müdür olarak görev yapan üyelerin dolum tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Şube`ye üye olması gerekmektedir. Sorumlu Müdür LPG Dolum Tesisinin bulunduğu ilde veya komşu ilde ikamet etmelidir.

k)        Tüm belgelendirme işlemleri Oda Merkezlerince yapılacağı için Yenileme, Fesih veya Yeni Sorumlu Müdür atamaları ile ilgili başvurular herhangi bir Şubeden de yapılabilecektir.

l)          Sorumlu müdür eğitimleri TMMOB`a bağlı Odalar tarafından yüz yüze veya çevrim içi olarak düzenlenecektir. Eğitimler uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen ve Odalarca yetkilendirilecek eğitmenler tarafından yürütülecektir.

m)      Eğitimler TMMOB tarafından yayınlanan belgelendirme şartnamesine uygun olarak düzenlenecektir.

n)        Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimleri "Odaların Şubesinin Bulunduğu Her İlde Yılda Altı Defadan Az Olmamak Üzere ilgili odalar tarafından" yıllık olarak planlanacaktır. Şubelerce planlanan eğitimler her yıl Aralık ayının 15`ine kadar Oda merkezine elektronik ortamda gönderilecek olup Oda merkezince Ocak ayında ilan edilecektir. "Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB‘a bağlı odaların takdirine bağlıdır."

 

 

 

SINAV ŞARTNAMESİ

 

A.     Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/a maddesi gereğince Dolum Tesisinde görev yapacak olanlar;

 

Ø  3 günlük yüz yüze veya çevrim içi LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sertifika alacaklar,

 

Ø  LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitiminden başarılı olanlar 1 günlük ek LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine devam ederek, sınavdan başarılı oldukları takdirde hem Dolum Tesisinde hem de Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

EK-4 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

 

B.   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/b maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

 

Ø  Mühendisler için 3 günlük yüz yüze veya çevrim içi LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

EK-5 Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

 

Ø  Mühendis olmayanlar için 5 günlük yüz yüze veya çevrim içi LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

EK-6 Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

 

C.  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14 (2) Maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

 

Ø  A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için 2 günlük yüz yüze veya çevrim içi LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

EK-7 A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

 

EĞİTİM VE BELGELENDİRME

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile birlikte Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdür görevi yapacak olan meslek disiplinleri yeniden tariflenmiştir. Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen;

 

MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya fakültelerin kimya bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik veya petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

 

b)  Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,

ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,

d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

.………….

şartları aranır

………….

 

(2) A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilirler. Bu kişilere ilişkin eğitim ve belgelendirme esasları her yıl genel uygulama esasları ile belirlenir ve bu kişiler için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen öğrenim şartı aranmaz"

 

şeklindedir. Katılımcıların gerek mesleki farklılıkları gerekse mesleki yeterliliklerinde farklılıklar dolayısı ile sorumlu müdür eğitim ve yetkilendirilme koşulları dörde ayrılmıştır. Bu nedenle:

A.       LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

EK-8 Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

 

B.       Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

            EK-9 Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

 

C.       Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

EK-10 Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

 

D.       A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

EK-11 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

 

olmak üzere 4 farklı eğitim düzenlenecektir.

 

Eğitimde başarılı olanlara eğitim konularına göre;

A.       LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (EK-12A/B),

B.       Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (EK-13A/B),

C.       Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (EK-14), 

D.       A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (EK-15A/B)

düzenlenecektir.

 

Gerekli şartları (istasyonla yapılan sözleşme vb) sağlayarak sorumlu müdürlük yapmak üzere başvuran sorumlu müdür sertifikası sahiplerine;

A.       LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi (EK-16A/B),

B.       LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi (EK-17A/B)

düzenlenecektir.

 

EĞİTİM, BAŞVURU VE BELGELENDİRME KRİTERLERİ

 

A.      Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Eğitim Başvuruları:

 

Ø  Çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya fakültelerin kimya bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Ø  Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik veya petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

koşulunu sağlayanların eğitim başvuruları kabul edilecektir.

 

Belgelendirme:

 

Ø  Eğitimde başarılı olanlara "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" düzenlenir

Ø  Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır.

Ø  Sertifika ve dolum tesisine ait olan Sözleşme ile ilgili Odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak dolum tesisine ait bilgileri içeren "LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi" düzenlenir. Belge eğitim sertifikasının kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir ve Odalarca yapılacak kontrollerden sonra yeni yapılacak sözleşmeye bağlı olarak yenilenir.

 

B.       Mühendisler için Otogaz İstasyonları Eğitim Başvuruları:

 

Ø Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

koşulunu sağlayanların eğitim başvuruları kabul edilecektir.

 

Belgelendirme:

 

Ø  Eğitimde başarılı olanlara "LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" düzenlenir,

Ø  Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır.

Ø  Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile Odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren "LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi" düzenlenecektir. Belge eğitim sertifikasının kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir ve Odalarca yapılacak kontrollerden sonra yeni yapılacak sözleşmeye bağlı olarak yenilenir.

 

C.      Mühendis olmayanlar için Otogaz İstasyonları Eğitim Başvuruları:

 

Ø Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojis

Okunma Sayısı: 3165